AB Executive Search... Algemene Voorwaarden

AB Executive Search hanteert voor haar diensten

de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Algemeen

1.

Deze  algemene voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die tussen AB Executive Search en haar opdrachtgevers worden gesloten of uitgevoerd, en ook op werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van opdrachtgever of derde partijen wordt afgewezen.

2.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met AB Executive Search worden overeengekomen.

3.

Indien deze algemene voorwaarden eenmaal tussen partijen van toepassing zijn, zijn zij zonder nadere verklaring ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij nadrukkelijk uitgesloten.

4.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, gewijzigd wordt overeengekomen of vernietigd wordt, dan blijven overige bepalingen van kracht en zullen partijen in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen op te stellen, in de geest van de betreffende bepalingen.

5.

Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever, of bij gebreke daarvan en bij gebreke van een schriftelijke afwijzing door de opdrachtgever van de offerte, door een begin van uitvoering van de opdracht door AB Executive Search.

6.

De opdrachten die AB Executive Search uitvoert betreffen een inspanningsverplichting.

7.

AB Executive Search bemiddelt niet voor eigen medewerkers van opdrachtgever, tenzij de medewerker of de opdrachtgever hierom uitdrukkelijk vraagt en hiervan een schriftelijk verklaren is. Dit geldt gedurende de looptijd van de opdracht tot een periode van een jaar na het beëindigen van de laatste opdracht.

8.

Opdrachtgever zal alle informatie die relevant is voor het uitvoeren van de opdracht steeds tijdig en volledig aan AB Executive Search verstrekken.

9.

Indien AB Executive Search op verzoek van of met instemming van de opdrachtgever prestaties heeft geleverd of diensten heeft verricht die buiten de gebruikelijke opdrachtgeving vallen, dan zullen deze prestaties of diensten worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van AB Executive Search genoemd in artikel 25.

10.

Alle rechten op het gebied van intellectueel eigendom blijven voorbehouden aan AB Executive Search, ook voor zover zij hun grondslag vinden in opdrachten uitgevoerd ten bate van de opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd desbetreffende rechten te gebruiken ten bate van de eigen bedrijfsvoering, maar zal deze niet aan derde partijen overdragen, tenzij tevoren schriftelijk met AB Executive Search is overeengekomen.

11.

AB Executive Search is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een vakbekwame analyse, voorselectie, presentatie en begeleiding van de kandidaten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor besluitvorming, contractname en begeleiding na indiensttreding.

Garantie

12.

Indien gedurende de wettelijke proeftijd blijkt dat opdrachtgever niet tevreden is met haar keuze voor een kandidaat, met als resultaat dat de kandidaat gedurende de proeftijd vertrekt, dan zal AB Executive Search in overleg treden met de opdrachtgever en de procedure zonder honorarium opnieuw verrichten. De inspanning die daarvoor gevraagd mag worden kan niet hoger zijn dan de inspanning die geleverd is in de uitvoering van de opdracht waardoor de kandidaat is geplaatst.

13.

Indien de arbeidsovereenkomst met de kandidaat binnen zes maanden wordt beëindigd, om redenen die niet met de bedrijfsvoering van doen hebben, maar besloten liggen in de persoon van de kandidaat, dan zal AB Executive Search de opdracht uitvoeren zonder daarbij termijn 1 opnieuw in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

14.

AB Executive Search is niet aansprakelijk voor prestaties die kandidaten tijdens hun dienstverband met de opdrachtgever leveren.

Vertrouwelijkheid gegevens

15.

AB Executive Search verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens. AB Executive Search zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen die leiden bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

16.

AB Executive Search is bevoegd de naam, bedrijfslogo en functie-informatie van de opdrachtgever te gebruiken op haar website, ten einde haar vak naar behoren te kunnen uitoefenen. Indien opdrachtgever hiertegen schriftelijk bezwaar maakt, zal AB Executive Search hiervan afzien.

Partnerschap

17.

Elk van de partijen is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen op ieder gewenst moment. Gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden worden onverminderd en zoals overeengekomen in rekening gebracht.

18.

Opdrachtgever en AB Executive Search zijn over en weer informatie en medewerking verschuldigd ten einde het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

19.

Potentiële kandidaten hetzij uit het eigen netwerk van de opdrachtgever, of kandidaten die zich rechtstreeks tot de opdrachtgever richten tijdens een opdracht, worden doorverwezen naar AB Executive Search en zullen op dezelfde wijze worden behandeld in de procedure als andere kandidaten.

20.

Opdrachtgever verstrekt de opdracht tot werving en selectie exclusief aan AB Executive Search, met uitsluiting van andere bureaus.

21.

Opdrachtgever en AB Executive Search volgen de richtlijnen van de NVP Sollicitatiecode.

22.

Contacten met de kandidaten verlopen via AB Executive Search.

23.

Referenties worden nagetrokken indien de opdrachtgever hierom schriftelijk verzoekt of indien AB Executive Search hiertoe aanleiding ziet.

Honorarium en Facturering

24.

Het honorarium van AB Executive Search bedraagt maximaal 28% van het totale bruto jaarinkomen van de kandidaat, met een drempelbedrag van € 15.000,-. Onder bruto jaarinkomen wordt begrepen het bruto salaris op fulltime basis inclusief vakantiegeld, een eventuele 13e maand en aanvullende bonussen of winstuitkeringen. Indien de bonusstructuur resultaatafhankelijk is, zal de helft van de te verwachten bonus in het honorarium betrokken worden.

25.

In dit vaste honorarium is niet inbegrepen: wervingskosten, advertentiekosten, BTW.

26.

Indien afwijkende prijsafspraken worden gemaakt dan zullen deze in een offerte worden vastgelegd en schriftelijk worden overeengekomen.

27.

Indien de opdrachtgever binnen een jaar een kandidaat die is voorgedragen door AB Executive Search in dienst neemt of werkzaamheden laat verrichten, dan is de opdrachtgever het gehele, gebruikelijke tarief verschuldigd.

28.

AB Executive Search is gerechtigd het honorarium in termijnen te factureren, te weten: Termijn 1 bij opdracht name. Dit is een vast bedrag. Termijn 2 bij beëindiging van de opdracht, te weten het moment van ondertekening van het contract van de kandidaat, of het beëindigen van de opdracht door de opdrachtgever indien dit moment valt na de presentatie van een of meer geselecteerde kandidaten.

29.

Betaling is verschuldigd binnen 21 dagen. Bij betaling na 30 dagen wordt een surplus berekend van 2% van het honorarium exclusief BTW.

30.

Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

31.

Partijen kunnen andere afspraken maken over de facturering indien dit in de offerte wordt vastgelegd en schriftelijk wordt overeengekomen.

32.

Overige kosten die vallen buiten het honorarium worden tussentijds in rekening gebracht.

33.

Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.